Fara í efni

Reglugerð um viðmiðun ÍSN93, grunnstöðvanet og mælistöðvar til notkunar við landmælingar og kortagerð

Regugerð um viðmiðun ÍSN93, grunnstöðvanet og mælistöðvar til notkunar við landmælingar og kortagerð

 

I. Kafli

Markmið o.fl.

 

1. gr.

Markmið með reglugerð þessari er að staðfesta staðla landshnitakerfis fyrir landmælingar og kortagerð á Íslandi og tryggja þannig sameiginlega viðmiðun og hnitakerfi fyrir landið allt. Bæjar- og sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum og almenningi er þannig gert kleift að nota sama grunn við mælingar og kortagerð.

Jafnframt er markmiðið að auðvelda öll samskipti og samvinnu um kort og landfræðileg gögn er tengjast m.a. verklegum framkvæmdum, skipulagi og landupplýsingakerfum.

2. gr.

Landmælingar Íslands annast gerð staðla um landmælingar og kortagerð og leiðbeiningar um notkun þeirra. Stofnunin leggur út hnitakerfi fyrir landið allt og sér um að tryggja viðhald og nákvæmni mælistöðva í grunnstöðvanetinu.

Stofnunin skal hafa tiltækar grunnupplýsingar um hnitakerfi og mælingar sem til eru af hinum ýmsum stöðum á landinu. Stofnunin skal hafa upplýsingar um hver hafi framkvæmt mælingu, áreiðanleika þeirra og aðgengi.

 

II. Kafli

Viðmiðun ÍSN93.

 

3. gr.

Viðmiðun ÍSN93 ákvarðast af eftirfarandi:

 

1. Jarðmiðjukerfinu ITRF93.6 (International Terrestrial Reference Frame

1993.6). Z-ás kerfisins fellur saman við snúningsás jarðar, en X- og

Y-ásarnir spanna miðbaugsflötinn. X-ásinn liggur í fleti Greenwich hádegisbaugsins, en Y-ásinn hornrétt á X-ásinn til austurs.

 

2. Sporvölunni GRS-80 (Geodetic Reference System 1980).

Kennistærðir sporvölunnar eru eftirfarandi:

a) hálfur langás a = 6 378 137 m

b) þyngdarstuðull jarðar miðað við jarðarmiðju GM = 3986005·108 ·m3 ·s-2

c) aflfræðilegur formstuðull jarðar J2 = 108263·10-8

d) meðal hornhraði jarðar = 7292115·10-11·rad·s-1

þar af leiðandi er pólfletja sporvölunnar f = 1/298,257222101

 

3. Niðurstöðum GPS-mælinga árið 1993 á grunnstöðvaneti 119 mælistöðva (ÍSNET93), sbr. 5. gr.

 

4. gr.

Landshnitakerfið, sbr. 9. gr., hefur viðmiðunina ÍSN93, sbr. 3. gr., og leysir hún af hólmi eldri viðmiðanir landshnitakerfa: Reykjavík 1900 og Hjörsey 1955.

 

III. Kafli

Grunnstöðvanet.

 

5. gr.

Grunnstöðvanetið samanstendur af 119 mælistöðvum, sem mældar voru árið 1993 í landmælingaverkefninu ÍSNET93, sbr. fylgiskjal 1 og 2.

6. gr.

Landmælingar Íslands skulu sjá um viðhald og eftirlit með grunnstöðvanetinu. Skal stofnunin sjá um endurmælingu stöðva eftir því sem ástæða er til. Verði höggun á landi eða landshlutum skal sá hluti netsins, sem höggunin tekur til, mældur að nýju með viðeigandi mæliaðferðum og tækjabúnaði eins fljótt og aðstæður leyfa.

 

7. gr.

Endurmæla skal grunnstöðvanetið í heild sinni eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.

8. gr.

Þurfi að færa til og endurmerkja mælistöð í grunnstöðvanetinu eða fjarlægja hana skal það gert undir stjórn Landmælinga Íslands.

9. gr.

Við landmælingar og kortagerð skal nota hnitakerfi á hornsannri keiluvörpun Lamberts, þar sem mælikvarðinn er einn á breiddarbaugunum 64°15’ og 65°45’ norður breiddar. Ásar hnitakerfisins eru nefndir austurás og norðurás. Norðurásinn liggur til norðurs eftir lengdarbaug 19° vestur lengdar, en austurásinn hornrétt á norðurásinn til austurs við 65° norður breiddar. Skurðpunktur ásanna hefur hnitin norður = 500.000,000 metrar og austur = 500.000,000 metrar. Stefna er mæld og reiknuð réttsælis frá norðri til austurs.

 

 

IV. Kafli

Mælistöðvar tengdar grunnstöðvaneti

 

10. gr.

Mælistöðvar tengdar grunnstöðvanetinu skulu vera varanlegar, stöpull eða skrúfbolti. Skulu þær merktar greinilega með númeri, ártali og einkennisstöfum stofnunar eða fyrirtækis sem framkvæmir verkið sbr. 14. gr.

11. gr.

Innmæling á nýjum og gömlum punktum út frá grunnstöðvanetinu skal eigi hafa meira staðalfrávik en tveir sentimetrar til eða frá (+/- 2 cm) í legu og þrír sentimetrar til eða frá (+/- 3 cm) í hæð.

12. gr.

Endurmerkja skal mælistöð þegar eldri merking hefur verið færð til, raskast eða glatast. Endurmerkingu má aðeins framkvæma með samþykki þeirrar stofnunar eða fyrirtækis, sem upphaflega merkti mælistöðina.

Landmælingum Íslands skal tilkynnt um endurmerkinguna og afhent öll gögn þar að lútandi til skráningar (mælingar, úrvinnsla og stöðvarlýsing).

13. gr.

Ef mælistöð er endurmerkt skal hún fá nýtt númer sbr. 14. gr. í samræmdu númerakerfi Landmælinga Íslands.

14. gr.

Númer mælistöðva má vera allt að átta stöfum. Skulu tveir einkennisstafir þess aðila sem setur upp stöðina vera fremst og síðan allt að sex stafa tala. Seinni hluti númersins má þó þegar sérstaklega stendur á vera allt að átta stafa. Hafa skal samráð við Landmælingar Íslands um notkun einkennisstafa.

15. gr.

Gera skal lýsingu á mælistöð þegar hún er sett upp. Skal hún vera glögg og greinargóð þannig að hægt sé á auðveldan hátt að finna stöðina og meta notkunarmöguleika hennar. Stöðvarlýsingu skal halda við og breyta jafnóðum og ástæða er til, s.s. vegna breytinga á leið að mælistöð eða næsta nágrenni hennar.

 

V. KAFLI

Ýmis ákvæði

 

16. gr.

Landmælingar Íslands skulu veita nánari upplýsingar og leiðbeiningar um eldri landskerfi, grunnstöðvanetið, viðmiðun ÍSN93, stöðvarlýsingar, svo og um önnur atriði sem reglugerð þessi fjallar um.

17. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 12. gr. laga um landmælingar og kortagerð nr. 95/1997 sbr. lög nr. 132/1998, öðlast þegar gildi.

 

 

Umhverfisráðuneytinu, 20. desember 1999.