Fara í efni

Gæðastefna Landmælinga Íslands

Gæðastefnan lýsir áherslu Landmælinga Íslands (LMÍ) á gæði vinnu og þjónustu og að þjónusta stofnunarinnar sé í samræmi við væntingar viðskiptavina, samstarfsaðila og starfsmanna. Með gæðastefnunni vilja LMÍ tryggja stöðugar umbætur í starfsemi stofnunarinnar m.a. með því að leggja áherslu á vel skilgreinda verkferla í verkefnavinnu sinni. Stjórnendur LMÍ gera sér grein fyrir að gæðamál eru stöðugt á dagskrá og vanda þarf til verka við úrlausn þeirra. Innleiðing og framkvæmd stefnunnar er mikilvæg til að fullvissa starfsmenn, samstarfsaðila og viðskiptavini LMÍ um áherslur í gæðamálum. Forstjóri LMÍ hefur samþykkt þessa stefnu og styður við framkvæmd hennar.

 

Umfang

Gæðastefnan tekur til allrar vinnu sem unnin er í nafni LMÍ hvort sem er við öflun og vinnslu landfræðilegra gagna, varðveislu og miðlun landfræðilegra upplýsinga eða aðra þjónustu. Gæðastefnan tekur til allra þeirra sem starfa hjá LMÍ eða starfa samningsbundið fyrir stofnunina. Allir starfsmenn LMÍ bera ábyrgð á framkvæmd þessarar stefnu.

 

Markmið

 • Markmið LMÍ með gæðastefnunni eru að:
 • Vera öflug og traust stofnun sem gegnir mikilvægu hlutverki við að uppfylla þarfir samfélagsins fyrir landfræðileg gögn.
 • Veita viðskiptavinum góða og faglega þjónustu sem byggir á heilindum starfsmanna og gagnkvæmu trausti milli aðila.
 • Gæta hagkvæmni í starfsemi þannig að rekstur LMÍ skili hámarksþjónustu fyrir þá tekjustofna sem standa undir starfseminni.
 • Beita viðurkenndum aðferðum gæðastjórnunar þar sem allir starfsmenn taka virkan þátt í að vinna stöðugt að endurbótum.
 • Veita starfsmönnum gott vinnuumhverfi og hvatningu í starfi. Styðja frumkvæði þeirra.
 • Viðhalda og efla fagþekkingu starfsmanna.
 • Fylgja og hlíta opinberum kröfum sem gerðar eru til starfsemi LMÍ hverju sinni.
 • Fylgja lögum, reglugerðum og reglum sem lúta að landmælingum, stjórnsýslulögum, lögum um persónuvernd, upplýsingalögum og öðrum lögum sem kunna að eiga við.
 • Fylgja öllum samningum sem LMÍ eru aðili að og varða gæðamál á einhvern hátt.

 

Leiðir að markmiðum

Leiðir LMÍ að ofangreindum markmiðum eru:

 • Gæðahandbók með verkferlum og verklýsingum.
 • Gæðahópur sem hefur það hlutverk að fjalla einungis um gæðamál hittist tvisvar á ári eða oftar ef þörf krefur til þess að fara yfir gæðamál í stofnuninni.
 • Allir starfsmenn LMÍ fylgi gæðahandbók og öðrum fyrirmælum stjórnenda stofnunarinnar í störfum sínum.
 • Allir starfmenn LMÍ fái þjálfun og fræðslu varðandi gæðamál og ábyrgð þeirra hvað gæðamál varðar.
 • Öll starfsemi fylgi ISO 9001:2008.
 • Í öllu starfi verði gildi LMÍ höfð að leiðarljósi: Nákvæmni, notagildi og nýsköpun.

Ábyrgð

Ábyrgð á framkvæmd gæðastefnu skiptist á eftirfarandi hátt:

 • Forstjóri LMÍ ber ábyrgð á gæðastefnu stofnunarinnar.
 • Gæðastjóri ber ábyrgð á innleiðingu gæðastefnunnar og beitir til þess viðeigandi stöðlum og verkferlum.
 • Allir starfsmenn LMÍ bera ábyrgð á að fylgja þeim vinnuferlum sem tryggja eiga framkvæmd gæðastefnunnar.
 • Samstarfsaðilar, verktakar og birgjar bera ábyrgð á að samningsbundnum vinnuferlum sem tryggja eiga að gæðastefnunni sé fylgt.
 • Allir starfsmenn LMÍ bera ábyrgð á að tilkynna frávik og galla sem varða væntingar viðskiptavina.

Endurskoðun

Þessi stefna skal endurskoðuð árlega og oftar ef þörf krefur til að tryggja að hún samrýmist markmiðum með rekstri LMÍ.